(2018) Pre-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam

De pre-verkenning gaat vooraf aan de MIRT-verkenning. In de pre-verkenning hebben we, op basis van eerder onderzoek, de 5 hoofddoelen geformuleerd. Ook hebben we in de pre-verkenning onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het zoekgebied van de nieuwe oeververbinding.

Uit de afgeronde pre-verkenning is gebleken dat een combinatie van de zes voorgenomen maatregelen het meest bijdraagt aan de vijf hoofddoelen. Daarom hebben we afgesproken om deze maatregelen verder uit te werken in een gezamenlijke MIRT-verkenning.