Adviesbureaus beoordelingsfase bekend

06 september 2021

Er zijn drie advies- en ingenieursbureaus geselecteerd om samen met ons de kansrijke alternatieven verder uit te werken in de beoordelingsfase. Per deelstudie is een bureau aangewezen dat de alternatieven gaat ontwerpen en beoordelen.

In de Notitie Kansrijke Oplossingen staat welke alternatieven het meest kansrijk zijn. Deze alternatieven worden uitgebreider uitgewerkt en ontworpen in de beoordelingsfase. Drie bureaus zullen hier een belangrijke rol in spelen. De volgende bureaus zijn geselecteerd:

Deelstudie A16: RHDHV
Deelstudie Algeracorridor: Witteveen+Bos
Deelstudie Oeververbinding & OV: Movares

Wat gaan de bureaus doen?

De bureaus helpen ons om de kansrijke alternatieven nader uit te werken en te beoordelen. De beoordeling vindt plaats op basis van het beoordelingskader in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Een belangrijk onderdeel daarvan is de bijdrage van de kansrijke alternatieven aan de vijf doelstellingen.

Als we bijvoorbeeld de deelstudie Oeververbinding & OV nemen, dan worden de kansrijke alternatieven uitgewerkt in onder andere een technisch ontwerp, een inpassingsontwerp en een verkeerskundig ontwerp. Een verkeerskundig ontwerp kijkt naar vragen, zoals: Wat zijn de rijtijdberekeningen voor verschillende OV-alternatieven? En hoe sluiten fiets- en voetpaden aan op het omliggende netwerk?

Resultaten

Het resultaat van de uitwerking en beoordeling van de kansrijke alternatieven, is een groot aantal rapportages. Deze rapportages worden gebruikt voor het ontwerp-Voorkeursbeslissing. De rapportages bestaan onder andere uit de ontwerpen van de kansrijke alternatieven, de effectbeoordelingen en de onderzoeken naar milieueffecten. De resultaten vormen input voor een integraal Verkenningenrapport. Het MER en de kosten-batenanalyse zijn daarvan onderdeel.