Bevoegd gezag

10 december 2021

Het bevoegd gezag bestaat uit een of meer overheidsinstanties, die bevoegd zijn om over het project besluiten te nemen. Een belangrijk besluit is onder andere of er vergunningen verleend worden op basis van het MER. Het bevoegd gezag van de MIRT-verkenning Oeververbindingen zijn de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Het projectteam Oeververbindingen voert de taken van het bevoegd gezag uit.