Verouderde browser

Met een verouderde browser kun je onze website helaas niet meer (goed) gebruiken.

Ik snap het
Menu

Begrippenlijst

Algeracorridor & Van Brienenoordcorridor

De van Brienenoord is in de huidige situatie al een knelpunt die hoog genoteerd staat in de filelijsten. Momenteel staat de A16 tussen Feijenoord en Ridderkerk op plaats 6 in de nationale file Top-50. In de toekomst blijft dit een probleem. Bij lage en bij hoge groei zijn er knelpunten op de van Brienenoord-corridor (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2017). Het betreft een knelpunt bij Terbregseplein, op de van Brienenoordbrug en tussen aansluiting Feijenoord en knooppunt Ridderkerk. Ook de Algeracorridor is een knelpunt in het wegennet, nu en in de toekomst. Meer informatie vind je hier.

Alternatief

Een andere manier om de voorgenomen activiteit uit te voeren. De Wet milieubeheer schrijft voor, dat in een MER alleen alternatieven moeten worden beschouwd die redelijkerwijs in de besluitvorming een rol kunnen spelen.

Autonome ontwikkeling

Veranderingen die zich zullen voltrekken als noch de voorgenomen activiteit, noch een van de alternatieven worden gerealiseerd. Zie ook ‘referentiesituatie’.

Bevoegd gezag

Een of meer overheidsinstanties die bevoegd zijn om over de activiteit van de initiatiefnemer, waarvoor het milieueffectrapport wordt opgesteld, het besluit te nemen als in het kader van de Wet milieubeheer, de Wet op de ruimtelijke ordening, de Waterwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Natuurbeschermingswet 1998 of een andere wet volgt dat een vergunning benodigd is.

Bouwstenen

Voor elk van de zes voorgenomen maatregelen ontwikkelen we bouwstenen. Met die bouwstenen bouwen we aan logische en kansrijke alternatieven. Bouwstenen zijn mogelijkheden om de voorgenomen maatregelen waar te maken, zoals een brug of een tunnel voor de nieuwe oeververbinding.

Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.)

Commissie van onafhankelijke deskundigen die het bevoegd gezag adviseert over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport en in een latere fase in het toetsingsadvies over de kwaliteit van het milieueffectrapport.

Gebiedsbod

Het gebiedsbod beschrijft de mogelijkheden van de regio Krimpenerwaard om zich te ontwikkelen in combinatie met een vaste oeververbinding. Het de kansen aan voor deze regio op het gebied van economie, wonen en leefbaarheid als de keuze valt op de Oost-Oost-variant. Meer informatie vind je hier.

Hoogwaardig openbaar vervoer

Als er in de plannen voor de nieuwe oeververbinding gesproken wordt over ‘hoogwaardig openbaar vervoer’, betekent dat snel, comfortabel openbaar vervoer met een hoge frequentie.

Initiatiefnemer

Een of meerdere partijen die een plan willen opstellen of een project willen uitvoeren.

Kostenbatenanalyse

Een kostenbatenanalyse is een afweging tussen de verwachte inkomsten en de verwachte uitgaven. Het doel is om te bepalen of beide in de juiste verhouding tot elkaar staan.

MER

In het milieueffectrapport (MER) beschrijven we de effecten van de kansrijke alternatieven, die uit de m.e.r.-procedure komen. Op basis van het MER en andere beslisinformatie, kiezen we een voorkeursalternatief.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

In de milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) worden onder andere de effecten van de alternatieven, die zijn samengesteld uit de bouwstenen van de zes voorgenomen maatregelen, op het milieu onderzocht. We onderzoeken en beoordelen de bouwstenen. We bekijken daarna wat de beste combinatie van deze bouwstenen is. Deze beste combinatie van bouwstenen noemen we de kansrijke alternatieven.

MIRT

De MIRT is een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, uitgevoerd door het Rijk en lokale overheden. Het richt zich op financiële investeringen in ruimtelijke programma’s en projecten.

MIRT-verkenning

In de MIRT-verkenning worden mogelijke oplossingen voor gezamenlijk gestelde doelen onderzocht. In dit geval gaat het om mogelijke oplossingen voor de zes voorgenomen maatregelen. Meer informatie hier.

Multimodale oeververbinding

Onder multimodale oeververbinding verstaan we een oeververbinding geschikt voor meer dan één verkeersvorm, variërend van auto en OV tot fietsend en lopend verkeer.

Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA)

De Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse brengt potentiële ontwikkelingen
op de lange termijn in beeld voor wegen, vaarwegen, spoorwegen en het regionaal openbaar vervoer. De analyse richt zich daarbij zowel op personenvervoer als op goederenvervoer. Uit deze analyse komen mogelijke knelpunten naar voren.

Natura 2000-gebieden

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Het netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992).

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Het vormt de basis voor het Nederlandse natuurbeleid. Het is de basis van een beleidsplan dat tot doel heeft de natuurwaarden in Nederland te stabiliseren.

NMCA-knelpunt

De Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA), een analyse op nationaal niveau naar de mogelijke, toekomstige vervoersknelpunten op wegen, vaarwegen, spoorwegen en het regionaal openbaar vervoer.

Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen

In dit openbare document wordt door de bestuurders vastgelegd welke kansrijke alternatieven verder worden onderzocht.

(Concept) Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

In deze notitie wordt beschreven met welke diepgang (detailniveau) de alternatieven onderzocht en beschreven moeten worden in het milieueffectrapport (MER). Deze notitie wordt vastgesteld door het bevoegd gezag op basis van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de daarop ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen.

NRD

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit document beschrijft de oplossingsrichtingen, de te onderzoeken aspecten, de diepgang van het onderzoek en hoe de participatie en advisering precies wordt ingericht.

Plangebied

Het gebied waarbinnen de voorgenomen activiteit, of een van de alternatieven, kan worden gerealiseerd.

Planuitwerking

Na afronding van de MIRT-verkenning volgt de MIRT-planuitwerking. In de MIRT-planuitwerking vullen de partijen het ontwerp zo concreet in, dat het project klaar is voor een uitvraag aan marktpartijen om het project te realiseren.

Pre-verkenning

Het vooronderzoek naar doelstellingen, benodigde maatregelen en het mogelijke zoekgebied voor een oeververbinding in de regio Rotterdam. Dit is de fase die vooraf is gegaan aan de start van de MIRT-verkenning. In de pre-verkenning is bijvoorbeeld gekeken naar het doelbereik en haalbaarheid van een oeververbinding in de drie zoekgebieden.

Referentiesituatie

Dit is de situatie waarin er geen projectmaatregelen worden gerealiseerd en bestaat dus uit de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen.

Startbeslissing

Het formele besluit om te starten met de MIRT-verkenning. Daarmee ligt vast over welk zoekgebied de MIRT-verkenning gaat en waar de focus van het onderzoek op ligt.

Studiegebied

Het gebied waarbinnen de milieugevolgen dienen te worden beschouwd. Dit is veelal groter dan het plangebied. De omvang van het studiegebied kan per milieuaspect verschillen.

Verkeersstromen

Een verkeersstroom bestaat uit een groot aantal voertuigen dat zich in één richting beweegt. Verschillende verkeersstromen komen bij elkaar op grote kruisingen en op verkeersknooppunten.

Voorkeursalternatief

Het meest logische en kansrijke alternatief om het pakket van de voorgenomen zes maatregelen uit te voeren.

Voorkeursbeslissing

Het voorkeursalternatief leggen we vast in een ontwerp-Voorkeursbeslissing. Het is een officieel document met daarin het voorkeursalternatief beschreven, waarop zienswijzen kunnen worden ingediend.

Weefvak

Een weefvak is een combinatie van een invoegstrook en uitvoegstrook. Op een weefvak kunnen zowel bestuurders invoegen op de doorgaande hoofdrijbaan als uitvoegen vanaf diezelfde rijbaan. Doordat veel voertuigen tegelijk van strook wisselen en daarvoor ruimte nodig hebben, is de capaciteit van zo’n weefvak beperkt.

Zoekgebied

Een gebied waarin de mogelijkheden worden onderzocht voor de voorgenomen maatregelen. In de pre-verkenning is gekeken naar het doelbereik en haalbaarheid van een oeververbinding in de drie zoekgebieden.