Menu

Begrippenlijst

Algeracorridor & Van Brienenoordcorridor

De van Brienenoord is in de huidige situatie al een knelpunt die hoog genoteerd staat in de filelijsten. Momenteel staat de A16 tussen Feijenoord en Ridderkerk op plaats 6 in de nationale file Top-50. In de toekomst blijft dit een probleem. Bij lage en bij hoge groei zijn er knelpunten op de van Brienenoord-corridor (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2017). Het betreft een knelpunt bij Terbregseplein, op de van Brienenoordbrug en tussen aansluiting Feijenoord en knooppunt Ridderkerk. Ook de Algeracorridor is een knelpunt in het wegennet, nu en in de toekomst. Meer informatie hier..
 
Alternatief 
Een andere manier om de voorgenomen activiteit uit te voeren. De Wet milieubeheer schrijft voor, dat in een MER alleen alternatieven moeten worden beschouwd die redelijkerwijs in de besluitvorming een rol kunnen spelen.
 
Autonome ontwikkeling
Veranderingen die zich zullen voltrekken als noch de voorgenomen activiteit, noch een van de alternatieven worden gerealiseerd. Zie ook ‘referentiesituatie’.
 
Bevoegd gezag 
Een of meer overheidsinstanties die bevoegd zijn om over de activiteit van de initiatiefnemer, waarvoor het milieueffectrapport wordt opgesteld, het besluit te nemen als in het kader van de Wet milieubeheer, de Wet op de ruimtelijke ordening, de Waterwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Natuurbeschermingswet 1998 of een andere wet volgt dat een vergunning benodigd is.
 
Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) 
Commissie van onafhankelijke deskundigen die het bevoegd gezag adviseert over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport en in een latere fase in het toetsingsadvies over de kwaliteit van het milieueffectrapport.
 
Gebiedsbod 
Het gebiedsbod beschrijft de mogelijkheden van de regio Krimpenerwaard om zich te ontwikkelen in combinatie met een vaste oeververbinding. Het de kansen aan voor deze regio op het gebied van economie, wonen en leefbaarheid als de keuze valt op de Oost-Oost-variant. Meer informatie: https://www.krimpenaandenijssel.nl/gebiedsbod

 

Hoogwaardig openbaar vervoer 
Als er in de plannen voor de nieuwe oeververbinding gesproken wordt over ‘hoogwaardig openbaar vervoer’, betekent dat snel, comfortabel openbaar vervoer met een hoge frequentie.

 

Initiatiefnemer 
Een of meerdere partijen die een plan willen opstellen of een project willen uitvoeren.
 

Milieueffectrapportage (m.e.r.) 
De procedure van de milieueffectrapportage; een hulpmiddel bij de besluitvorming om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in die besluitvorming. De procedure bestaat uit het maken, beoordelen en gebruiken van een milieueffectrapport en het evalueren van de gevolgen voor het milieu van de uitvoering van de activiteit waarvoor een milieueffectrapport is opgesteld.
 

MIRT
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De Rijksoverheid werkt samen met decentrale overheden aan ruimtelijke projecten en programma’s voor elke regio in Nederland. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) richt zich op financiële investeringen in deze programma’s en projecten.
 
MIRT-verkenning 
In zo’n verkenning worden mogelijke oplossingen voor gezamenlijk gestelde doelen onderzocht. Dat kan uitmonden in een Voorkeursbeslissing: een goed onderbouwde keuze voor de beste oplossing, de juridische route en de manier waarop dit gefinancierd wordt. Meer informatie hier.
 
Multimodale oeververbinding 
Onder multimodale oeververbinding verstaan we een oeververbinding geschikt voor meer dan één modaliteit, variërend van auto, OV (bus of tram of metro) tot fietsend en lopend verkeer.

 

Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) 
De Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse brengt potentiële ontwikkelingen
op de lange termijn in beeld voor wegen, vaarwegen, spoorwegen en het regionaal openbaar vervoer. De analyse richt zich daarbij zowel op personenvervoer als op goederenvervoer. Uit deze analyse komen mogelijke knelpunten naar voren.
 
Natura 2000-gebieden 
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Het netwerk omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992).
 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Het vormt de basis voor het Nederlandse natuurbeleid. Het is de basis van een beleidsplan dat tot doel heeft de natuurwaarden in Nederland te stabiliseren.
 
NMCA-knelpunt  de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA), een analyse op nationaal niveau naar de mogelijke, toekomstige vervoersknelpunten op wegen, vaarwegen, spoorwegen en het regionaal openbaar vervoer.
 
(Concept) Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
In deze notitie wordt beschreven met welke diepgang (detailniveau) de alternatieven onderzocht en beschreven moeten worden in het milieueffectrapport (MER). Deze notitie wordt vastgesteld door het bevoegd gezag op basis van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de daarop ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen.
 
NRD
Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit document beschrijft de oplossingsrichtingen, de te onderzoeken aspecten, de diepgang van het onderzoek en hoe de participatie en advisering precies wordt ingericht.

 

Plangebied 
Het gebied waarbinnen de voorgenomen activiteit, of een van de alternatieven, kan worden gerealiseerd.
 
Pre-verkenning 
Vooronderzoek naar het mogelijke zoekgebied voor een oeververbinding in de regio Rotterdam. Dit gaat vooraf aan de start van de MIRT-verkenning en is bedoeld om te zorgen voor een ‘vliegende start’ daarvan. In de pre-verkenning is bijvoorbeeld gekeken naar het doelbereik en haalbaarheid van een oeververbinding in de drie zoekgebieden.

 

Referentiesituatie
Dit is de situatie waarin er geen projectmaatregelen worden gerealiseerd en bestaat dus uit de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen.

 

Startbeslissing
Het formele besluit om te starten met de MIRT-verkenning. Daarmee ligt vast over welk zoekgebied de MIRT-verkenning gaat en waar de focus van het onderzoek op ligt.
 
Studiegebied
Het gebied waarbinnen de milieugevolgen dienen te worden beschouwd. Dit is veelal groter dan het plangebied. De omvang van het studiegebied kan per milieuaspect verschillen.
 
Weefvak
Een weefvak is een combinatie van een invoegstrook en uitvoegstrook. Op een weefvak kunnen zowel bestuurders invoegen op de doorgaande hoofdrijbaan als uitvoegen vanaf diezelfde rijbaan. Doordat veel voertuigen tegelijk van strook wisselen en daarvoor ruimte nodig hebben, is de capaciteit van zo’n weefvak beperkt.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven, of heeft u een idee? Hier kunt u contact met ons opnemen

Opdrachtgevers