Overzicht rapporten MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam

Op deze pagina vind je alle openbare rapporten van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam.

Het integrale verkenningenrapport en integraal participatierapport vind je op de pagina Publicaties.

Integrale rapporten

Verstedelijking en Kansen voor Mensen

Verstedelijking en Kansen voor Mensen bijlagen

Notitie Combinatievariant

Kralingseplein (taskforce Kralingseplein)

Deelstudie A16 Van Brienenoordcorridor

Onderzoek A16 Van Brienenrdcorridor

Participatierapport A16 Van Brienenoordcorridordeel 1 

Participatierapport A16 Van Brienenoordcorridordeel 2

Ontwerpnota Elementair en Inpassend Ontwerp 

Ontwerpnota Elementair en Inpassend Ontwerp – Bijlagen

Ontwerpnota Functioneel Ontwerp 

Deelrapport van NKO naar alternatieven

Inpassingsvisie 

Verkeersveiligheid A16 OWN 

Deelrapport Verkeer 

Deelrapport Verkeer – Bijlage 1 

Deelrapport Verkeer – Bijlage 2

Milieueffectenonderzoek 

Themarapport bodem 

Themarapport duurzaamheid en klimaat 

Themarapport ecologie 

Themarapport externe veiligheid 

Themarapport geluid en trillingen 

Themarapport landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Themarapport water 

Themarapport lucht 

Themarapport lucht – bijlage 1 

Themarapport lucht – bijlage 2

MKBA A16 Van Brienenoordcorridor 

Deelstudie Algeracorridor

Onderzoek Algeracorridor

Participatierapport Algeracorridor 

Ontwerprapport Algeracorridor 

Deelrapport bodem 

Deelrapport duurzaamheid en klimaat 

Deelrapport ecologie 

Deelrapport geluid en trillingen 

Deelrapport hoogwaterveiligheid 

Deelrapport luchtkwaliteit 

Deelrapport mobiliteit 

Deelrapport rivierkunde en scheepvaart 

Deelrapport ruimtelijke kwaliteit 

Deelrapport techniek, realisatietermijn en onderhoud 

Deelrapport verkeersveiligheid 

Deelrapport water 

Deelrapport woon- en leefmilieu 

MKBA Algeracorridor 

Deelstudie Oeververbinding & OV

Onderzoek Oeververbinding & OV 

Participatierapport Oeververbinding & OV 

Beoordelingskader Zeef 2 

Uitgangspuntennotitie

Uitgangspuntennotitie – bijlagen

Notitie vervoersconcepten 

Visie stedenbouwkundige inpassing 

Beschrijving te onderzoeken alternatieven 

Beschrijving te onderzoeken alternatieven – bijlagen

Verkeerskundig ontwerp  

Technisch ontwerp – Alternatief 1 t/m 6

Inpassingsontwerp 

Ontwerp- en inpassingsnotitie 

Ontwerp- en inpassingsnotitie bijlagen

Advies methodiek exploitatiebrekening OV 

Notitie Veiligheidsdossier

Effectnotitie doelbereik

Effectnotitie doelbereik stedelijke leefkwaliteit 

Effectnotitie doelbereik stedelijke leefkwaliteit bijlagen

Effectnotitie bereikbaarheid en verkeersveiligheid 

Effectnotitie woon– en leefmilieu  

Effectnotitie woon- en leefmilieu bijlagen

Effectnotitie waterkwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid 

Effectnotitie waterkwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid – bijlage

Effectnotitie rivierkunde

Effectnotitie ecologie

Effectnotitie ecologie – bijlagen

Effectnotitie bodem

Effectnotitie bodem bijlagen

Effectnotitie stedenbouw en landschap

Effectnotitie recreatie – cultuurhistorie en archeologie

Effectnotitie duurzaamheid en klimaat 

Station Stadionpark 

MEES Oeververbinding & OV 

MKBA Oeververbinding & OV 

Oeververbindingen & OV, Nautiek

Eindrapport Nautiek zeef 2 

Analyse scheepvaartpassages Erasmusbrug Koninginnebrug 2015-2020

Eindrapport Nautiek zeef 1

Fast-time manoeuvreersimulaties (MARIN zeef 2 33652-1-MO_rev.1.0) deel 1

Fast-time manoeuvreersimulaties (MARIN zeef 2 33652-1-MO_rev.1.0) deel 2

Hoogtemetingen hoge scheepvaart Erasmusbrug  

Mogelijkheden en verwachte effecten van restrictiemaatregelen 

Onderzoek ontwikkeling containervaart V2.0 (Panteia) 

Real-time manoeuvreersimulaties (MARIN zeef 2 33652-2-MO-rev.1.0) deel 1

Real-time manoeuvreersimulaties (MARIN zeef 2 33652-2-MO-rev.1.0) deel 2

Samenvatting conceptresultaten aanvulling op nautisch onderzoek 

Nautische uitgangspunten en vertaling naar afmetingen (MARIN zeef 1 33023-3-MO-rev.1.0) 

Nautische simulaties haalbaarheid locatie West