Menu
« terug naar landingspagina
participatie

Participatie en zienswijzen

Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom om mee te denken over de zes voorgenomen maatregelen, zodat we tot een goede afweging en zo mogelijk een breed gedragen beslissing komen. Het betrekken van de omgeving in het onderzoek doen we in een formeel en een informeel participatietraject.
 

Formele participatie

In het formele traject kan iedereen een reactie geven op de NRD. Dit gebeurt via het indienen van zogenaamde zienswijzen. Wij nodigen iedereen uit om op de NRD te reageren en zijn vooral benieuwd naar zienswijzen op de participatieaanpak, de bouwstenen en de effectbeoordeling en -beschrijving. Dit zijn de belangrijkste punten uit de NRD.
 

Zienswijzen: wat vind je?

In een zienswijze beschrijf je met welke punten in de NRD je het wel of niet eens bent en waarom. Wilt je hulp bij het schrijven van je zienswijze? Kom dan naar een van onze informatiebijeenkomsten. Zienswijzen indienen kan digitaal via de website www.oeververbinding.nl en via een brief naar het postadres van de DCMR: Postbus 843, 3100 AV, Schiedam. Tot zes weken na publicatie kunnen zienswijzen worden ingediend. We gebruiken de zienswijzen bij het opstellen van het MER. Na verwerking van de zienswijzen wordt de definitieve NRD vastgesteld. Mensen die een zienswijze indienen, ontvangen altijd persoonlijk bericht over de afhandeling.
 
Aan het einde van de verkenning is het opnieuw mogelijk om zienswijzen in te dienen op de ontwerp Voorkeursbeslissing.
 

Informele participatie


Bij de informele participatieaanpak willen we gezamenlijk kennis verzamelen en analyseprocessen doorlopen. Dit noemen we Joint Fact Finding. We doen dit door belanghebbenden actief te betrekken, op verschillende niveaus (participeren, consulteren en informeren) en in diverse vormen.
 

Participeren

We organiseren werksessies met experts vanuit bestuurlijke partners en uit de omgeving. Op die manier willen we zoveel mogelijk kennis verzamelen en expertise uit de regio bijeenbrengen en inzetten.
 

Consulteren

  • Via klankbordgroepen betrekken we belanghebbenden, die het Joint Fact Finding proces willen volgen en willen meedenken. Zij krijgen tussentijdse resultaten voorgelegd en bespreken informatie uit de onderzoeken.
  • Het Omgevingsberaad bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties met een maatschappelijk karakter, die een collectief belang vertegenwoordigen. De leden van het Omgevingsberaad denken actief mee bij belangrijke processtappen in de verkenningsfase en brengen advies aan ons uit.
  • Als er behoefte is aan een gesprek kan de projectorganisatie hier een passende invulling aan geven. Bijvoorbeeld met ‘op-maat-gesprekken’.
  • Via een meningspeiling worden reacties gevraagd van belanghebbenden op de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. Dit geeft inzicht in het draagvlak voor het voorgenomen besluit en de aandachtspunten voor de volgende fase, waarin de kansrijke alternatieven verder worden onderzocht.

 

Informeren


We houden betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte van het project via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en via de projectwebsite www.oeververbinding.nl .

Meedenken en meedoen

Iedereen die zich betrokken voelt, nodigen we graag uit om mee te denken over de zes voorgenomen maatregelen.

Lees meer

Pre-verkenning en de MIRT-verkenning

In figuur 1 is het project in stappen gevisualiseerd. De pre-verkenning gaat vooraf aan de . In de hebben we, op basis van eerder onderzoek1,...

Lees meer

De maatregelen en de bouwstenen

Per maatregel werken we bouwstenen uit en onderzoeken we deze op deze (milieu)effecten, kosten en hun bijdrage aan de vijf hoofddoelen.   Een nieuwe multimodale...

Lees meer

Kansrijke alternatieven

De bouwstenen per voorgenomen maatregel worden geanalyseerd en doorontwikkeld. Dit resulteert eerst in logische en uiteindelijk in kansrijke alternatieven.

Lees meer
X