Menu

De aanpak

Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom om mee te denken over de zes maatregelen en de bijbehorende bouwstenen. We willen samen tot een goede afweging komen. Daarom gaan we samen met u kennis verzamelen en analyseprocessen doorlopen. Dit noemen we Joint Fact Finding. We doen dit door u op verschillende manieren actief te betrekken.
 

Participeren

We organiseren werksessies met experts uit de omgeving en van bestuurlijke partners. Op die manier willen we zoveel mogelijk kennis verzamelen en expertise uit de regio bijeenbrengen en inzetten.
 

Consulteren

• Via klankbordgroepen betrekken we mensen die het Joint Fact Finding proces willen volgen of willen meedenken. Zij krijgen de tussentijdse resultaten te zien en bespreken informatie uit de onderzoeken.
• Het Omgevingsberaad bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties. De leden van het Omgevingsberaad denken actief mee bij belangrijke processtappen in de verkenningsfase en brengen advies aan ons uit.
• Als u behoefte aan een gesprek om uw vragen te stellen, dan kan de projectorganisatie hier een passende invulling aan geven. Bijvoorbeeld met ‘op-maat-gesprekken’.
• Met een meningspeiling worden reacties gevraagd van belanghebbenden op de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. Dit geeft inzicht in de meningen over de kansrijke alternatieven en de manier waarop de kansrijke alternatieven verder worden onderzocht.
 

Reageren op documenten

Op verschillende belangrijke momenten in het MIRT-traject kunt u reageren op officiële publicaties. Een reactie noemen we een zienswijze. In een zienswijze schrijft u wat u van bepaalde punten in de
publicatie vindt en waarom. Zienswijzen indienen kan digitaal via dit formulier.
U kunt ook een mail sturen naar [email protected] of een brief sturen
naar het postadres van de DCMR: Postbus 843, 3100 AV, Schiedam.
 
Er zijn tijdens de MIRT-verkenning twee documenten waarop u een zienswijze kunt indienen:
• Notitie Reikwijdte en Detailniveau (inclusief Participatieaanpak)
• Ontwerp-Voorkeursbeslissing
Tot zes weken na publicatie kunnen zienswijzen worden ingediend. Mensen die een zienswijze indienen,
ontvangen altijd persoonlijk bericht over de afhandeling.
 

Informeren

Bent u nieuwsgierig en wilt u graag meer weten over gerelateerde onderwerpen, zoals de
Omgevingswet? Wij organiseren interessante masterclasses, waarin we belangstellenden uitleg geven
over onderwerpen die u zelf kunt aandragen. Hou voor meer informatie deze website en onze
berichtgeving in de gaten.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven, of heeft u een idee? Hier kunt u contact met ons opnemen

Opdrachtgevers