De skyline van Rotterdam met op de voorgrond een snelweg waar verkeer overheen rijdt

De verkenning

De MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam is een groot onderzoek naar manieren om de regio Rotterdam in de toekomst bereikbaar te houden. Op deze pagina lees je wat een MIRT-verkenning inhoudt.

Wat is een MIRT-verkenning?

De MIRT-verkenning is onderdeel van de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit is een programma van het Rijk voor projecten in het ruimtelijk domein, zoals wegen en bruggen. Het Rijk betaalt ook mee aan deze projecten. Dit programma bestaat uit 5 onderdelen, waarvan de MIRT-verkenning er 1 is. Je ziet de 5 fasen in onderstaande afbeelding staan.

 

procesafbeelding van de mirt-verkenning
MIRT-traject

 

De MIRT-verkenning bestaat uit een aantal stappen, die altijd in dezelfde volgorde doorlopen worden. In de afbeelding hieronder zie je wat deze stappen zijn.

 

procesafbeelding van een MIRT-verkenning
MIRT-verkenning

 

Pre-verkenning

De MIRT-verkenning begint met een pre-verkenning. In de pre-verkenning hebben we de 5 hoofddoelen geformuleerd. Ook hebben we onderzoek gedaan naar het zoekgebied van de nieuwe oeververbinding. Het resultaat van de pre-verkenning is 6 maatregelen, die het meest bijdragen aan de 5 hoofddoelen.

Het onderzoek naar de maatregelen en de keus voor de 6 maatregelen staan in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Analytische fase

Na de Notitie Reikwijdte en Detailniveau komt de analytische fase. Deze fase noemen we ook wel ‘zeef 1’. In deze fase hebben we alle oplossingen onderzocht. We keken naar welke de meest logische en kansrijke oplossing waren om de maatregelen in te vullen. De mogelijke oplossingen zijn geselecteerd op basis van hun bijdrage aan de 5 doelstellingen. Dit noemen we kansrijke oplossingen. In de Notitie Kansrijke Oplossingen die in juli 2021 is gepubliceerd, staat waarom oplossingen zijn afgevallen en waarom we doorgaan met de overgebleven oplossingen.

Beoordelingsfase

De kansrijke oplossingen hebben we verder onderzocht in de beoordelingsfase. Deze fase noemen we ook wel ‘zeef 2.’ Hieruit zijn voor elke maatregel nieuwe, gecombineerde of misschien aanvullende oplossingen gekomen. Dit noemen we alternatieven. Om de alternatieven met elkaar af te wegen hebben we het beoordelingskader, dat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat gebruikt.

Daarnaast hebben we ook het m.e.r.-onderzoek uitgevoerd. Dit is een uitgebreid onderzoek naar de effecten van de 6 maatregelen op het milieu. Het resultaat van dit onderzoek kun je hier vinden.

besluitvorming van een MIRT-verkenning
MIRT-besluitvorming

Voorkeursalternatief

Het Voorkeursalternatief wordt vastgelegd in een concept-Bestuursovereenkomst tussen de 4 initiatiefnemers. Deze concept-Bestuursovereenkomst wordt definitief vastgesteld bij de herziening van de Omgevingsvisie van de provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam. Dat is het moment waarop zienswijzen op het voorgenomen Voorkeursalternatief mogelijk zijn.

Voor de verschillende deelstudies landt het voorgenomen besluit juridisch-planologisch in de volgende documenten:

  • Het Voorkeursalternatief Algeracorridor wordt opgenomen in de herziening Omgevingsvisie Zuid-Holland
  • Het Voorkeursalternatief Oeververbinding & OV wordt opgenomen in herziening Omgevingsvisie Rotterdam
  • Het Voorkeursalternatief A16 Van Brienenoordcorridor wordt verder uitgewerkt in een (ontwerp)Tracébesluit

Iedereen kan op de Omgevingsvisies en het (ontwerp)Tracébesluit reageren door een zienswijze in te dienen. Naar verwachting kun je reageren op beide Omgevingsvisies begin 2023 . Vervolgens worden de herziene Omgevingsvisies vastgesteld. Dat is het moment waarop de Bestuursovereenkomst over het Voorkeursalternatief ook definitief wordt vastgesteld.

Daarna start de planuitwerkingsfase. Deze loopt grofweg van 2023 t/m 2026.