Menu
project

Zoekgebieden

De resultaten voor drie zoekgebieden

De nieuwe oeververbinding moet de doorstroming voor automobilisten, openbaar vervoer (OV) en fietsers verbeteren. Hierdoor kunnen de stad en de regio zich economisch sneller ontwikkelen. Daarbij is aandacht voor de leefkwaliteit en kansen voor mensen. Of de verbinding een brug of tunnel moet worden, staat nog open. Om de optimale locatie voor die verbinding te vinden is in 2018 een pre-verkenning gedaan.

 

Drie mogelijke locaties

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland hebben in 2018 bepaald in welke drie (zoek)gebieden een nieuwe oeververbinding interessant zou zijn. Bovendien hebben zij vastgesteld welke vijf doelen de nieuwe verbinding moet dienen. Met de pre-verkenning is onderzocht welk gebied het best bijdraagt aan die doelen.

 

De drie onderzochte gebieden voor de oeververbinding noemen we ‘zoekgebieden’ en zijn:
– West: Een oeververbinding die de Waalhaven met Merwe-Vierhavens verbindt.
– Oost: Een oeververbinding die Feijenoord aansluit op Kralingen en De Esch.
– Oost-oost: Een oeververbinding die Ridderkerk en Krimpenerwaard bij elkaar brengt.

 

In 2018 zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de drie potentiële zoekgebieden. Waar kan een extra verbinding tussen de Nieuwe Maasoevers komen? De uitkomsten kunt u lezen in de ‘Resultatennota pre-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam’. Duidelijk was geworden dat zoekgebied “West” op de korte termijn nog onvoldoende zou bijdragen aan de gestelde doelen. Op basis van deze resultaten hebben de vier initiatiefnemers eind 2018 afgesproken een MIRT-Verkenning te starten. Er moest toen nog wel een keuze worden gemaakt tussen de zoekgebieden “Oost” en “Oost-oost”.

 

Conclusie pre-verkenning

In de zomer van 2019 is een voorwaardelijk besluit genomen om een oeververbinding in zoekgebied Oost verder te onderzoeken. In de MIRT-verkenning wordt gedetailleerder gekeken naar bijvoorbeeld de effecten op natuur en milieu, nut en de noodzaak, maatschappelijke kosten en baten en de inpassing in zoekgebied Oost.

 

Hieronder leest u de samenvatting van de Resultatennota pre-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam en Addendum Resultatennota Pre-verkenning  met de plus- en minpunten per zoekgebied. Ieder zoekgebied is onderzocht op zijn bijdrage aan de doelstellingen. Een samenvattend overzicht vindt u in deze tabel. U kunt ook direct de conclusies van de Pre-verkenning lezen.

 

De plus- en minpunten van ‘West’

De plus- en minpunten van zoekgebied ‘West’ zijn gebaseerd op de doelstellingen en technische haalbaarheid.

 

Bereikbaarheid weg

Zoekgebied West lost de verkeersproblemen op de Van Brienenoord en de Algeracorridor niet op. Hij ligt simpelweg te ver weg om een alternatief te zijn voor de auto’s die daar dagelijks passeren.

 

Bereikbaarheid OV

Zoekgebied West zorgt voor minder druk op de bestaande OV-routes en knooppunten, zoals Beurs, maar niet zo sterk als een oeververbinding in Oost dat doet.

 

Verstedelijking

Locatie draagt bij aan de verstedelijkingsopgave, maar niet aan de versnelling daarvan. Hierin scoort het zoekgebied in Oost beter. Dat komt bijvoorbeeld omdat de havengebieden nog tot 2040 in gebruik zijn en pas daarna echt verder kunnen ontwikkelen.

 

Stedelijke leefkwaliteit

Uit de onderzoeken blijkt dat de oeververbindingen niet of nauwelijks van elkaar verschillen op de doelstelling “stedelijke leefkwaliteit”. In elk zoekgebied zijn door veranderende verkeersstromen (kleine) verbeteringen of verslechteringen voor luchtkwaliteit en geluid.

 

Vergroten van kansen voor mensen

Op deze doelstelling scoort zoekgebied West goed. Mensen uit bijvoorbeeld Charlois kunnen makkelijker bij werkgevers komen en wordt Charlois aantrekkelijker als woonplaats voor mensen die al in Rotterdam-West werken. Voor Schiedamse wijken geldt hetzelfde.

 

Technische haalbaarheid

Zoekgebied West is technisch haalbaar. Mocht de oeververbinding in de vorm van een brug aan worden gelegd, dan is het noodzakelijk om bijvoorbeeld de cruiseterminal aan de Wilhelminakade te verplaatsen. Anders kunnen deze schepen de brug niet meer passeren.

 

In deze tabel leest u hoe de verschillende zoekgebieden ten opzichte van elkaar scoren op de doelstellingen.

 

De plus- en minpunten van ‘Oost’

De plus- en minpunten van zoekgebied Oost zijn gebaseerd op de vijf doelstellingen en technische haalbaarheid.

 

Bereikbaarheid weg

Een oeververbinding in zoekgebied Oost zorgt dat de Van Brienenoordbrug iets rustiger wordt, maar daarmee is het knelpunt nog niet opgelost. De gecombineerde in- en uitvoegstrook van A16/A15 in zuidelijke richting blijft een probleem. Bij verstoringen of incidenten biedt dit zoekgebied een alternatieve route en dat scheelt ook.

 

Bereikbaarheid OV

Zoekgebied Oost scoort goed in het verlagen van de druk op de OV-knooppunten met de metro en tram. Het maakt namelijk een hoogwaardige OV-verbinding tussen de metrostations Kralingse Zoom en Zuidplein mogelijk. Verder geeft zoekgebied Oost aansluiting op het beoogde treinstation Stadionpark.

 

Verstedelijking

Zoekgebied Oost sluit goed aan bij de investeringen die al worden gedaan in de ontwikkeling van Hart van Zuid, Feyenoord City en de omgeving van de Erasmus Universiteit. Ook de Kralingse Zoom, Rivium en Brainpark krijgen hierdoor een impuls. Deze verbinding biedt dus kansen voor versnelling van economische groei en stedelijke ontwikkeling.

 

Stedelijke leefkwaliteit

Uit de onderzoeken blijkt dat de oeververbindingen niet of nauwelijks van elkaar verschillen op de doelstelling “stedelijke leefkwaliteit”. In elk zoekgebied zijn door veranderende verkeersstromen (kleine) verbeteringen of verslechteringen voor luchtkwaliteit en geluid.

 

Vergroten van kansen voor mensen

Deze oeververbinding zorgt duidelijk voor het vergroten van kansen voor mensen. Vooral voor inwoners van Feijenoord, IJsselmonde en Kralingen-Crooswijk kunnen makkelijker bij een groter aantal banen komen. Bovendien kunnen de wijken aantrekkelijker worden als woongebied voor mensen die daar al werken.

 

Technische haalbaarheid

Zoekgebied Oost is technisch haalbaar. De nautische inpasbaarheid (o.a. doorvaartbreedte, vaarroutes, stroming) is een aandachtspunt bij de uitwerking van een brug. Vlotte en veilige scheepvaart is daarbij een randvoorwaarde. Daarnaast is de inpassing in de omgeving nog belangrijk voor de Esch en Feyenoord City.

 

In deze tabel leest u hoe de verschillende zoekgebieden ten opzichte van elkaar scoren op de doelstellingen.

 

De plus- en minpunten van ‘Oost-oost’

De plus- en minpunten van de zoekgebied ‘Oost-oost’ zijn gebaseerd op de vijf doelstellingen en technische haalbaarheid.

 

Bereikbaarheid weg

Een oeververbinding in zoekgebied ‘Oost-oost’ zorgt dat de Van Brienenoordbrug rustiger wordt, maar daarmee wordt het knelpunt niet opgelost. Ook de doorstroming op de gecombineerde invoeg- en uitvoegstrook van A16/A15 in zuidelijke richting verbetert licht. In dit zoekgebied worden echter de wegen van en naar de brug in Ridderkerk en omgeving drukker. Dat zorgt voor nieuwe vertragingen. Het knelpunt is dus niet opgelost. De problemen op de Algeracorridor verdwijnen wel door deze nieuwe verbinding. Zoekgebied Oost-oost zorgt er voor dat verkeer kan omrijden als er verstoringen zijn.

 

Bereikbaarheid OV

De druk op Rotterdamse OV-knooppunten zal niet veel veranderen met een verbinding op ‘Oost-oost’. Een OV-route via de Krimpenerwaard is nu eenmaal voor weinig mensen een alternatief voor reizen via bijvoorbeeld metrostation Beurs. Wel worden de gemeenten in de Krimpenerwaard beter bereikbaar met het OV.

 

Verstedelijking

Zoekgebied Oost-oost draagt beperkt bij aan de verstedelijkingsopgave en economische groei. Bovendien is rondom zoekgebied ‘Oost-oost’ ruimte voor ontspanning en rustig wonen. Zoekgebied Oost-oost maakt Ridderkerk en de Krimpenerwaard makkelijker bereikbaar, maar dat kan leiden tot meer verstedelijking. De vraag is of dat gewenst is. Het huidige ruimtelijke beleid is daar nog niet op ingericht.

 

Stedelijke leefkwaliteit

Uit de onderzoeken blijkt dat de oeververbindingen niet of nauwelijks van elkaar verschillen op de doelstelling “stedelijke leefkwaliteit”. In elk zoekgebied zijn door veranderende verkeersstromen (kleine) verbeteringen of verslechteringen voor luchtkwaliteit en geluid.

 

Vergroten van kansen voor mensen

Dit zoekgebied draagt bij aan de doelstelling kansen voor mensen omdat inwoners van o.a. Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard en Ridderkerk beter locaties waar veel banen zijn kunnen bereiken. Het zoekgebied scoort op deze doelstelling minder dan West en Oost.

 

Technische haalbaarheid

Zoekgebied Oost-oost is technisch haalbaar. De rivier is op deze locatie vrij recht en breed, waardoor er in geval van een brug geen problemen voor de scheepvaart ontstaan.

 

In deze tabel leest u hoe de verschillende zoekgebieden ten opzichte van elkaar scoren op de doelstellingen.

 

Conclusie pre-verkenning

In de zomer van 2019 is vastgesteld dat zoekgebied Oost het beste bijdraagt aan de doelstellingen. Een oeververbinding in zoekgebied Oost is onderdeel van een pakket aan maatregelen. Dit gehele pakket wordt nu verder onderzocht in een MIRT-verkenning. De plus- en minpunten van iedere zoekgebied zijn gebaseerd op de vijf doelstellingen en technische haalbaarheid. Hier leest u welke locatie de grootste bijdrage levert aan de gestelde doelen.

 

Bereikbaarheid weg

Verbeteren van de verkeersproblemen, dat doen de oeververbindingen Oost of Oost-oost. Beide verminderen de drukte op de Van Brienenoordbrug, maar het knelpunt is daarmee nog niet opgelost. Een Westverbinding draagt niet bij aan dit doel. Zoekgebied Oost-oost zorgt daarnaast voor verbetering op de Algeracorridor. Voor de gecombineerde invoeg- en uitvoegstrook van A16/A15 in zuidelijke richting leveren geen van de locaties echt een oplossing, daarvoor zijn andere maatregelen nodig.

 

Bereikbaarheid OV

De zoekgebieden West en Oost leveren een grote bijdrage het verbeteren van de OV-doorstroming. De Oostverbinding doet dat met een snelle OV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Zoekgebied West brengt goed OV door de Maastunnel met zich mee.

 

Verstedelijking

Voor de verdere ontwikkeling van o.a. de Rotterdamse binnenstad, Stadionpark, Merwe Vierhavens en de Erasmus Universiteit, Brainpark en Rivium zijn zowel een Oost– als een Westverbinding nuttig. Ze versnellen de verstedelijking of de economische ontwikkeling van die gebieden. Zoekgebied Oost sluit bovendien van deze twee het beste aan bij andere investeringen, die bijvoorbeeld op Zuid al zijn gedaan of er nog aan komen. Daarmee heeft zoekgebied Oost de meeste impact.

 

Stedelijke leefkwaliteit

De drie alternatieven scoren op leefkwaliteit hetzelfde, want ze geven geen noemenswaardige verbetering of verslechtering van de lucht- of geluidkwaliteit.

 

Vergroten van kansen voor mensen

De zoekgebieden Oost en West komen hier het beste voor de dag. West scoort iets beter omdat een oeververbinding daar, verschil maakt voor de relatief grote wijk Charlois. Een oeververbinding op de locatie Oost-oost heeft weinig invloed op de kansen voor mensen in de wijken op Zuid en ook niet voor de Krimpenerwaard / Ridderkerk, omdat die verbinding simpelweg te ver weg ligt van deze wijken.

 

Technische haalbaarheid

Alle locaties zijn technisch haalbaar. In zoekgebied Oost is de nautische inpassing een aandachtspunt met het oog op nadere uitwerking. O.a. de bocht in de rivier, de stroming, de hoeveelheid scheepvaart en de nabijheid van de Brienenoordbrug maakt dit in geval van een brug complex maar niet onmogelijk. Daarbij geldt dat de scheepvaart vlot en veilig moet kunnen passeren.

 

In deze tabel leest u hoe de verschillende zoekgebieden ten opzichte van elkaar scoren op de doelstellingen.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven, of heeft u een idee? Hier kunt u contact met ons opnemen

Opdrachtgevers