Is het lange-termijnpakket Algeracorridor voldoende toekomstgericht om de huidige problemen op de Algeracorridor aan te pakken?

10 december 2021

Dit voorstel is ingediend als zienswijze op de Notitie Reikwijdte & Detailniveau, die ter inzage lag in januari 2020. Het voorstel is geanalyseerd op de verwachte effecten en vervolgens  aan de bestuurders van dit project voorgelegd.

Op basis van de verwachte effecten is besloten dat de voordelen (robuuste oplossing, minder verkeer op huidige Algeracorridor) niet opwegen tegen de nadelen van een bypass (nieuwe doorsnijding door bestaande gebieden, aanzienlijk hogere kosten). Dit betekent dat de bypass geen onderdeel is van deze MIRT-verkenning. Zie ook de Nota van Antwoord paragraaf 3.3.4. voor een uitgebreider antwoord.