Sommige alternatieven van de oeververbinding lopen dwars door woongebieden en natuurparken. Brengt dit de voortgang van het project in gevaar?

10 december 2021

De verschillende alternatieven worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader. In de analytische fase zijn de alternatieven beoordeeld op doelbereik, inpassing, techniek, milieu, omgeving en kosteneffectiviteit. Op de aspecten van milieu zijn geen onoverkomelijke effecten gesignaleerd. Dit betekent dus dat de voortgang van het project niet in gevaar is. Het is wel zo dat elke variant uitdagingen met zich meebrengt als het gaat om nautiek of ruimtelijke inpassing. In de beoordelingsfase doen we gedetailleerder onderzoek naar de genoemde en andere onderzoeksaspecten.