Wat is de toegevoegde waarde geweest van de participatie tijdens de MIRT-verkenning Oeververbindingen?

23 december 2022

Het participatieproces heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de onderzoeken. De participanten hebben een belangrijke rol gespeeld door hun lokale kennis in te brengen, zodat dit meegenomen kon worden in de onderzoeken. Hierdoor is de beslisinformatie en het proces verrijkt. Om een concreet voorbeeld te noemen: het Capelseplein is ook met een tunnelvariant i.p.v. alleen met een fly-over onderzocht, omdat door participanten is aangegeven dat een fly-over meer geluid- en fijnstofoverlast geeft.