Een man en een vrouw kijken naar iets wat onder hen op een tafel ligt, wat niet in beeld is.

Zes bijeenkomsten, mooie opkomst

26 februari 2020

De afgelopen twee weken heeft de projectorganisatie zes informatieavonden georganiseerd. De avonden hadden als doel bezoekers zo goed mogelijk te informeren over de MIRT-verkenning en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De avonden verschilden onderling als het gaat om bezoekersaantallen, maar over het algemeen was er een mooie opkomst van geïnteresseerden en belanghebbenden.

Meest gestelde vragen

Iedere avond stonden experts klaar om antwoord te geven op vragen over het proces, het project, de onderzoeken en over participatie. De vragen die bezoekers aan de tafels stelden waren zeer divers. In dit artikel lees je enkele vragen die we vaker hebben gehoord tijdens de informatieavonden.

Is er al besloten dat de nieuwe oeververbinding een brug wordt, of dat de Algera vier rijstroken en een aparte fietsbrug krijgt?

Nee, er is alleen besloten welke zes maatregelen we in deze fase onderzoeken. De kansrijke maatregelen stellen we samen met verschillende bouwstenen. Alle bouwstenen staan in detail beschreven in de NRD. De mogelijke invulling van die bouwstenen en de kansrijke maatregelen analyseren en beoordelen we de komende tijd.

Voor de Algeracorridor zijn bouwstenen bijvoorbeeld;
  • Een maatregelenpakket voor het opwaarderen van de Algeracorridor.
    De invulling daarvan gaat over verbetering van de infrastructuur door bijvoorbeeld een aparte fietsbrug, vier rijstroken en een ongelijkvloerse kruising Beethovenlaan.
  • Een maatregelenpakket om de vervoerswijze te veranderen.
    Deze bouwsteen bestaat bijvoorbeeld uit het opwaarderen van openbaar vervoer naar Kralingse Zoom, een waterbusverbinding Stormpolder-Wilhelminapier en een fietsbrug Capelle – Krimpen en beprijzing.
  • De bouwstenen voor een multimodale oeververbinding zijn een brug of een tunnel.De mogelijke invulling van die bouwstenen is met hoogwaardig openbaar vervoer, een fiets- en voetpad en twee of vier rijstroken autoverkeer. Ook wordt er naar de aanlandingsplekken van een brug of een tunnel gekeken.

De volledige beschrijving van de mogelijke bouwstenen staat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Die is nog niet definitief vastgesteld. Tot en met 19 februari 2020 kun je hier een zienswijze op indienen. Wat er precies met zienswijzen gebeurt, dat lees je hier.

Wat is de maatregel ‘Een HOV-verbinding Rotterdam Centraal-Maastunnel-Zuidplein’ precies?

Een HOV-verbinding is een ‘hoogwaardige openbaar vervoerverbinding’. Dit is een snelle, comfortabele openbaar vervoerverbinding met een hoge frequentie.
Deze maatregel betekent niet dat er geen autoverkeer meer door de Maastunnel zal gaan. In de verkenning kijken we naar de mogelijkheden om openbaar vervoer door de Maastunnel beter te laten doorstromen en te laten voldoen aan de criteria voor ‘HOV’.

Als ik nu geen zienswijze indien, heb ik dan later geen mogelijkheid meer om iets van het project te vinden?

Nee, het is niet zo dat als je nu niet reageert op de NRD, dat je dan op een later moment geen zienswijze meer kunt indienen. Het eerstvolgende moment voor het indienen van zienswijzen is bij de ontwerp-voorkeursbeslissing aan het einde van de MIRT-verkenning. Er is tijdens de MIRT-verkenning nog geen mogelijkheid voor beroep of bezwaar. In de tussentijd blijven we graag met iedereen in gesprek en informeren we mensen graag via onze website, nieuwsbrief en bijeenkomsten.

Hoe kan ik meedoen, meedenken of meer weten?

Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom om mee te denken over de zes voorgenomen maatregelen, zodat we tot een goede afweging en zo mogelijk een breed gedragen beslissing komen. Het betrekken van de omgeving in het onderzoek doen we in een formeel en een informeel participatietraject. In de participatieaanpak staat precies beschreven hoe. Op de participatieaanpak kunnen tot en met 19 februari zienswijzen worden ingediend. Daarna zal hij definitief worden.

Formele participatie
In het begin en aan het eind van de MIRT-Verkenning nodigen wij iedereen uit om te reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (begin) en de Ontwerp Voorkeursbeslissing (eind). Dit gebeurt via het indienen van zogenaamde zienswijzen.

Informele participatie
Met de informele participatieaanpak willen we gezamenlijk kennis verzamelen en analyseprocessen doorlopen. Dit noemen we Joint Fact Finding. We doen dit door belanghebbenden actief te betrekken, op verschillende niveaus (participeren, consulteren en informeren) en in diverse vormen.

Participeren
1. We organiseren werksessies met experts vanuit bestuurlijke partners en uit de omgeving. Op die manier willen we zoveel mogelijk kennis verzamelen en expertise uit de regio bijeenbrengen en inzetten.

Consulteren
2. Via klankbordgroepen betrekken we belanghebbenden, die het Joint Fact Finding proces willen volgen en willen meedenken. Zij krijgen tussentijdse resultaten voorgelegd en bespreken informatie uit de onderzoeken.
3. Het Omgevingsberaad bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties met een maatschappelijk karakter, die een collectief belang vertegenwoordigen. De leden van het Omgevingsberaad denken actief mee bij belangrijke processtappen in de verkenningsfase en brengen advies aan ons uit.
4. Met ‘Participatie-op-maat’ voldoen we graag in specifieke behoeften van de omgeving. Heeft u wensen die niet per se passen in één van de andere vormen, neem dan contact met ons op.
5. Via een meningspeiling worden reacties gevraagd van belanghebbenden op de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. Dit geeft inzicht in het draagvlak voor het voorgenomen besluit en de aandachtspunten voor de volgende fase, waarin de kansrijke alternatieven verder worden onderzocht.

Informeren
6. We houden iedereen graag op de hoogte. Dat doen we onder andere door een nieuwsbrief te versturen, informatie op de website te zetten, en vragen te beantwoorden. Ook organiseren we tijdens de Verkenning een aantal Masterclasses waarin experts uitleg geven over bepaalde onderdelen van het project.